ท่าอากาศยานจะมีการบริการ 3 ด้านหลักๆ คือ ให้มีการบริการต่อเครื่องบิน ผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าของทางท่าอากาศยาน แต่อย่างไรก็ตาม การให้บริการของท่าอากาศยาน ยังรวมถึงการให้บริการบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่มีการปฎิบัติงาน หรือ ประกอบธุรกิจของในท่าอากาศยาน ตลอดจนถึงผู้ที่มารับผู้โดยสารอีกด้วย โดยท่าอากาศยานนั้นทุกแห่ง จะมีการตั้งเป้าหมายไว้ว่า ผู้ที่มาใช้บริการต้องได้รับความสะดวกสบาย และความสะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัยเมื่อมาใช้ท่าอากาศยาน

การบริการของท่าอากาศยานแบ่งเป็น 3 ประเภท

ประเภทที่ 1

เรียกว่า สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการประเภทนี้นั้นเป็นความจำเป็นของท่าอากาศยานที่ต้องจัดไว้ให้ เช่น เครื่อง อำนวยความสะดวกให้เครื่องบินขึ้นและลง การนำเครื่องบินเข้าจอดที่ลานจอดของท่าอากาศยาน การบริการซ่อมบำรุงเครื่องบิน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสถานที่ที่เพียงต่อผู้ที่มาใช้บริการ พื้นที่ที่ใช้สอยนั้นสำหรับเป็นสำนักงาน  บริการผู้โดยสาร เป็นต้น คุณลักษณะของสิ่งอำนวยความสะดวกมี 3 ประการ คือ 1 ต้องมีมาตราฐาน ต้องมีเพียงพอ และ ต้องมีความปลอดภัย

ประเภทที่ 2

เป็นบริการทีท่าอากาศยานจัดให้โดยผู้ใช้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (services) ได้แก่เช่น บริการตรวจหนังสือเดินทาง การตรวจสินค้า และสัมภาระตามกำหมายของศุลากร เป็นต้น ซึ่งบริการประเภทะเหล่านี้ ต้องมีคุณลักษณะ 4 ประการคือ 1 ต้องมีความรวดเร็ว ต้องมีความสะดวก ต้อง ความสบาย และต้องสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ

ประเภทที่ 3

เป็นการบริการประเภทให้ความเพลิดเพลินกับผู้โดยสาร ได้แก่ร้านค้าต่าง ๆ รวมถึงภัตตาคาร ห้องพักโรงแรม เป็นต้น ผู้มที่มาใช้บริการ จะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการเหล่านี้ บริการด้านนี้ต้องมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ ราคาต้องย่อมเยา ต้องเหมาสม และต้องเป็นที่นิยมที่ดี

การบริการภารกิจหลักของท่าอากาศยาน หรือเป็นผลผลิตของท่าอากาศยาน ที่ท่าอากาศยานทั่วโลก จะมีการแข่งขันกัน เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา และปรับปรุงารบริการ ที่ท่าอากาศยานของตน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด  เพราะความพึงพอใจนี้ จะนำมา ซึ่งความสำเร็จในการดำเนินงาน ชื่อเสียงของท่าอากาศยานและรายได้ของท่าอากาศยาน  ซึ่งจะส่งผลต่อการช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด

กิจกรรมในเขตการบิน

ท่าอากาศยานเป็นสถานที่ที่รวมกิจกรรมต่างๆ ไว้หลายหลายประเภทโดยเฉพาะค่ากิจกรรม ด้านการบริการกิจกรรมของท่าอากาศยาน แบ่งได้ตามพื้นที่คือ  กิจกรรมในเขตการบิน และกิจกรรมในเขตนอกการบิน

กิจกรรมในเขตการบิน

ตามคำนิยามของเขตการบิน ได้แก่ พื้นที่ภายในสนามบิน ที่เครื่องบินใช้สำหรับการขึ้นลง และการขับเคลื่อ ทำให้กิจกรรมที่อยู๋ในเขตนี้ เป็นเรื่องการให้บริการต่อเครื่องบินหลัก เรียกว่าการบริการ ในลานจอดอากาศยาน หรือ บริการภาคพื้น การให้บริการ เมื่อเครื่องบินจอดที่ท่าอากาศยาน เพื่อรับ ส่ง ผู้โดยสารขึ้นลง หรือขนถ่ายสัมภาระขึ้นลง โดยแบ่งลักษณะงาน ออกเป็น 2 ประเภทคือ

เครดิต ufabet777