การบริการของท่าอากาศยาน

ท่าอากาศยานจะมีการบริการ 3 ด้านหลักๆ คือ ให้มีการบริการต่อเครื่องบิน ผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าของทางท่าอากาศยาน แต่อย่างไรก็ตาม การให้บริการของท่าอากาศยาน ยังรวมถึงการให้บริการบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่มีการปฎิบัติงาน หรือ ประกอบธุรกิจของในท่าอากาศยาน ตลอดจนถึงผู้ที่มารับผู้โดยสารอีกด้วย โดยท่าอากาศยานนั้นทุกแห่ง จะมีการตั้งเป้าหมายไว้ว่า ผู้ที่มาใช้บริการต้องได้รับความสะดวกสบาย และความสะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัยเมื่อมาใช้ท่าอากาศยาน

การบริการของท่าอากาศยานแบ่งเป็น 3 ประเภท

ประเภทที่ 1

เรียกว่า สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการประเภทนี้นั้นเป็นความจำเป็นของท่าอากาศยานที่ต้องจัดไว้ให้ เช่น เครื่อง อำนวยความสะดวกให้เครื่องบินขึ้นและลง การนำเครื่องบินเข้าจอดที่ลานจอดของท่าอากาศยาน การบริการซ่อมบำรุงเครื่องบิน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสถานที่ที่เพียงต่อผู้ที่มาใช้บริการ พื้นที่ที่ใช้สอยนั้นสำหรับเป็นสำนักงาน  บริการผู้โดยสาร เป็นต้น คุณลักษณะของสิ่งอำนวยความสะดวกมี 3 ประการ คือ 1 ต้องมีมาตราฐาน ต้องมีเพียงพอ และ ต้องมีความปลอดภัย

ประเภทที่ 2

เป็นบริการทีท่าอากาศยานจัดให้โดยผู้ใช้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (services) ได้แก่เช่น บริการตรวจหนังสือเดินทาง การตรวจสินค้า และสัมภาระตามกำหมายของศุลากร เป็นต้น ซึ่งบริการประเภทะเหล่านี้ ต้องมีคุณลักษณะ 4 ประการคือ 1 ต้องมีความรวดเร็ว ต้องมีความสะดวก ต้อง ความสบาย และต้องสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ

ประเภทที่ 3

เป็นการบริการประเภทให้ความเพลิดเพลินกับผู้โดยสาร ได้แก่ร้านค้าต่าง ๆ รวมถึงภัตตาคาร ห้องพักโรงแรม เป็นต้น ผู้มที่มาใช้บริการ จะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการเหล่านี้ บริการด้านนี้ต้องมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ ราคาต้องย่อมเยา ต้องเหมาสม และต้องเป็นที่นิยมที่ดี

การบริการภารกิจหลักของท่าอากาศยาน หรือเป็นผลผลิตของท่าอากาศยาน ที่ท่าอากาศยานทั่วโลก จะมีการแข่งขันกัน เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา และปรับปรุงารบริการ ที่ท่าอากาศยานของตน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด  เพราะความพึงพอใจนี้ จะนำมา ซึ่งความสำเร็จในการดำเนินงาน ชื่อเสียงของท่าอากาศยานและรายได้ของท่าอากาศยาน  ซึ่งจะส่งผลต่อการช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด

กิจกรรมในเขตการบิน

ท่าอากาศยานเป็นสถานที่ที่รวมกิจกรรมต่างๆ ไว้หลายหลายประเภทโดยเฉพาะค่ากิจกรรม ด้านการบริการกิจกรรมของท่าอากาศยาน แบ่งได้ตามพื้นที่คือ  กิจกรรมในเขตการบิน และกิจกรรมในเขตนอกการบิน

กิจกรรมในเขตการบิน

ตามคำนิยามของเขตการบิน ได้แก่ พื้นที่ภายในสนามบิน ที่เครื่องบินใช้สำหรับการขึ้นลง และการขับเคลื่อ ทำให้กิจกรรมที่อยู๋ในเขตนี้ เป็นเรื่องการให้บริการต่อเครื่องบินหลัก เรียกว่าการบริการ ในลานจอดอากาศยาน หรือ บริการภาคพื้น การให้บริการ เมื่อเครื่องบินจอดที่ท่าอากาศยาน เพื่อรับ ส่ง ผู้โดยสารขึ้นลง หรือขนถ่ายสัมภาระขึ้นลง โดยแบ่งลักษณะงาน ออกเป็น 2 ประเภทคือ

เครดิต ufabet777

เกี่ยวกับนกแอร์

เกี่ยวกับนกแอร์ บ.นกแอร์ได้เริ่มทำการบินครั้งแรกในวันที่ 23 กรกฏาคม 2547 แล้วในวันที่ 16 มกราคม 2549 เขาได้มีการเปลี่ยนชื่อ บริษัท  เป็น บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด ต่อมาในคข้างหน้าเขาได้มีการเปลี่ยนชื่อ บริษัท อีกครั้ง เป็น สานการบินนกแอร์ จำกัด มหาชน สายการบินของเขาเป็นสายการบินที่ราคาประหยัดของในประเทศไทยก็ว่าได้ สายการบินราคาประหยัดนั้น หรือ สายการบินต้นทุนต่ำหมายความว่า เป็นกลยุธ์ในการดำเนินการในด้านของธุรกิจ ด้วยการลดค่าใช้จ่ายของในสายการบินของตนเอง ตัวอย่างเช่น อาจจะไม่มีการบริการ อาหาร หรือ เครื่องดื่ม เหมือนของสายการบินต่างๆ เช่น การบินไทย เขาจะบริการผู้โดยสารบนเครื่องบินอยากชัดเจนเพราะ บริษัทของเขาเป็นอันดับต้นๆ มีต้นทุนที่แพงตามค่าใช้จ่าย ตั๋วของเขาราคาอาจแพงกว่าของ นกแอร์ ไม่มีการบริการความมสะดวกสบายให้กับเหมือนสายการบินอื่นเอาง่ายๆว่า จ่ายราคาเท่าไหนบริการเท่านั้นก็ว่าได้ จึงอาจจะทำให้ในการขายตั๋วของสายการบินของเขาได้ในราคาที่ประหยัดได้ หรือาจจะมีการจัดโปรโมชั่นก็ว่าได้รวมถึงยังมีการขายตั๋วล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถวางแผนจัดการเที่ยวบินได้ง่าย เป็นผลดีที่อาจจะลดความเสี่ยงดานการที่เครื่องบินลำนั้นจะไม่เต็ม หรือ อาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สายการบิน Low costสายการบินที่ราคาประหยัดนั้นซึ่งมีต้นกำเนิดมากจากต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วจากนั้นรูปแบบในการดำเนินการธุรกิจเป็นไปแบบการถ่ายทอดไปทางยุโรปจนถึงมีแนวคิดได้ถูกนำไปปรับเปลี่ยนหลายๆ อย่าง จนกระทั่งจนถึงปัจจุบันนี้

สัญลักษณ์ของ บริษัท คือ นก  หมายถึงนกในภาษาไทย มันบ่งบอกถึงความเป็นอิสระภาพในการเดินทางอากาศและบ่งบอกถึงความเป็นมิตร

เกี่ยวกับนกแอร์ สายการบินต้นทุนต่ำแบ่ง ออก เป็น 2 อย่างเช่น

1 Premium low cost สายการบินต้นทุนต่ำ แต่ยังมีให้สิทธ์ลูกเรือเหมือนเดิมเช่น ในเรื่องการโหลดกระเป๋าหรือสัมภาระของลูกเรือลงใต้ท้องเครื่องเหมือนเดิม ให้คนละ 10 กก.-20 กก และยังได้มีการเลือกที่นั่งฟรี ตามไปด้วย เครื่องดื่ม หรือ อาหารว่าง โดยมีการบริการเหมือนของสายการบิน  มาลินโดแอร์ เป็นสายการบินของ ประเทศมาเลเซีย

2 Ultra low cost  สายการบินที่ต้นทุนต่ำ แต่มีการยึดหลักว่า ไม่มีอะไรฟรี ซึ่งอาจจะเป็นที่หน้าที่ไม่พอใจหนักของสำหรับลูกเรือที่มาใช้บริการบนเครื่องบิน  ผู้โดยสารต้องการอะไรซึ่งต้องเสียเงินเอง  ถ้าไม่ต้องการอะไรเพิ่มในระหว่างการเดินทางก็ไม่จำเป็นต้องเสียเงิน หรือ ถ้าหาก ผู้โดยสารมีสัมภาระที่เกินฉะนั้นผู้โดยสารจะต้องซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม

ผลดี

1 สามารถกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีการเลือกการเดินทางเป็นเครื่องบินได้มากขึ้น

2 อาจจะทำมห้เกิดการขยายตัวในการทางตลาดของ บริษัทได้ ในส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยว

3 เพิ่มความถี่ในการเดินทางของผู้โดยสารได้มากขึ้น

4 ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ในแต่ของละจังหวัด

ผลเสีย

1 ทำให้เป็นทางเลือกมากขึ้นสำหรับคนที่จะมาเที่ยวส่วนมากอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศ

2 สายการบินนั้นอาจจะได้รับผลกระทบในทางด้านลบ เช่น ผู้โดยสารที่มาใช้ยริการลดลง

3 เครื่องบินที่ บ.ใช้ในการบริการลูกค้านั้นอาจจะลงจอดบางสนามบินไม่ได้เพราะมีรับเวย์ขนาดเล็กไม่พอสำหรับการจอดของเครื่องบิน

เครดิต แทงบอล